LoCo-Photo | 2014-09-06 ULYFL3 D Redskins vs Ravens